GENERELLE VILKÅR FOR KUNDER MED LISENS FRA ISAVE AS

1.Innledning

Kunden gis en ikke-eksklusiv bruksrett til å benytte ISAVE sin web tjenesten i avtaleperioden med bestilt funksjonalitet. Heretter omtales dette som "programvaren". Med driftstjenesten menes tilgang til programvaren og drift av denne. Dersom ikke annet er avtalt skriftlig kan Kunden kun bruke programva- ren til materiell tilhørende egen virksomhet. For kunder med Channel Partner lisens skal hver installasjon ("site") i Programaren kun benyttes til materiell for en enkelt bedrift/organisasjon.

2.ISAVEs plikter og rettigheter

2.1.ISAVE plikter å opprettholde en tilgjengelighet til programvaren på mer enn 98% i kjernetiden (08.00 til 16.00 normale arbeidsdager), og 95% ut over dette, målt over en kalendermåned. Planlagt nedetid utenfor kjernetiden ifm. opp- gradering og service varsles minimum 24 timer på forhånd, og er ikke omfattet av tilgjengelighetsgarantien (ref. punkt 7).

2.2.ISAVE er ansvarlig for at rapporterte feil i programvaren blir rettet, med mindre disse skyldes forhold utenfor ISAVEs kontroll.

2.3.ISAVE plikter å ta kontinuerlige kopier av data på separat medium (Backup), minimum en gang pr døgn. Data som evt. måtte gå tapt i mellom back"up perioder, kan ikke tilbakekreves eller erstattes i noen form.

2.4.ISAVE har rett til fortløpende å publisere oppgraderte versjoner av programva- ren. Ved oppgraderinger som er betydelige for Kundens bruk av Programvaren, vil ISAVE søke å varsle minimum 14 dager før oppgraderingen.

2.5.ISAVE kan med mindre annet er avtalt benytte alle Kunder som referanser. ISAVE kan ikke bruke Kunden som spesifikk referanse i form av brukeruttalelse eller konkrete prosjekter uten Kundens samtykke.

2.6.Ved supporthenvendelser fra Kunde plikter ISAVE å påbegynne feilretting sen- est etter 4 timer (innen kjernetiden) ved kritiske feil. Status på henvendelsen meldes tilbake skriftlig senest neste arbeidsdag.

2.7.Programvaran testas och garanteres å fungere med de til enhver tid to senaste versioner av Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari (Mac). I tillegg stilles det krav til oppdaterte versjoner av Flash Player og Java.

3.Kundens plikter og rettigheter

3.1.Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene for bruk av programvaren.

3.2.Programvaren skal være testet på Kundens nettverk ved avtaleinngåelse. ISAVE kan ikke garantere for stabil brukeropplevelse av webtjenesten dersom Kun- dens tekniske installasjoner endres i avtaleperioden (eks: endringer i nettverk, program- / maskinvare som kan påvirke bruk av Programvaren).

3.3.Dersom Kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik ISAVE har beskrevet at det skal gjøre, må Kunden melde dette til ISAVE innen 1 måned et- ter etableringsdato. Kunden mister sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom den ikke gir ISAVE melding innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde oppdage mangelen.

3.4.Kunden har selv ansvar for forsvarlig administrasjon av brukernavn og pas- sord. Det anbefales ikke å legge ut sensitive dokumenter. ISAVE har ikke ansvar for uvedkommendes tilgang til Kundens data.

3.5.Kunden er ansvarlig for at Programvaren ikke blir brukt i strid med norsk lov, herunder lagring av ulovlig innhold. Kunden er ansvarlig for å overholde alle lisensrettigheter/copyright på alt materiell som benyttes i Programvaren. (Eks. fonter, grafikk, filmer etc). ISAVE forbeholder seg retten til å avslutte samarbeid med kunder som utviser rasistiske, nazistiske eller fascistiske holdninger, tilbyr pornografi og pyramidespill, sender spam eller benytter kjøpte e"postadresser.

3.6.Kunden er ansvarlig for korrekturlesning for materiell som skapes i Program- varen, og kan ikke kreve kompensasjon for kostnader knyttet til feil som er relatert til manglende korrekturlesning.

3.7.Det er Kundens ansvar å overholde gjeldende markedsføringslover i markedene programvaren benyttes i (herunder, men ikke begrenset til, å få bekreftelse på at mottagere av e"post og SMS utrykkelig har akseptert dette. Ved e"postutsend- elser skal det være med en link for enkel avmelding fra utsendelseslisten.

3.8.ISAVE forbeholder seg retten til å stenge kontoen uten erstatning til Kunde dersom e"postutsendelser resulterer i mer enn 0,5% spamanmeldelser.

3.9.Kunden har rett til å anmode om konsulentstøtte for opplæring og utar- beidelse av maler til de til enhver tid gjeldende satser. Før igangsettelse av konsultentarbeider skal Kunden skriftlig akseptere ISAVEs tidsestimater.

3.10.Kunden plikter å benytte ISAVEs til enhver tid gjeldende rutiner for innmeld- ing av supportoppdrag, samt å registrere aktuelle brukere i ISAVEs systemer for utveksling av informasjon om oppgraderinger og nedetid etc.

3.11.Ved inngåelse av avtale og/eller bruk av systemet som kundeeier/ Agent godkjenner kunden følgende betingelser
Regler for personvern - http://www.isave.no/gdpr/Personal_data_2018.html
Databehandleravtale - http://www.isave.no/gdpr/DP_Agreement_2018.html

4.Vederlag og betalingsbetingelser

4.1.Kundens gjeldende lisenser faktureres forskuddsvis hver måned. Oppgra- deringer, volumbaserte kostnader og konsulentoppdrag faktureres etterskudds- vis månedlig. Fakturaer forfaller pr. 14 dager. Lisens løper fra kontraktsdato.

4.2.Priser er eksklusive skatter og offentlige avgifter. Ved endringer i skatter, av- gifter eller i offentliges praksis som får virkninger for leveransen, blir dette å belaste Kunden..

4.3.Reise og diett i forbindelse med gjennomføring av Avtalen, belastes Kunden fortløpende etter statens satser.

4.4.ISAVE kan regulere priser ved inngang til nytt kalenderår iht. konsum- prisindeks.

5.ISAVEs mislighold

5.1.Det foreligger mislighold fra ISAVEs side dersom Driftstjenestene eller øvrige plikter ikke utføres som beskrevet i disse betingelsene og dette ikke skyldes Kundens forhold eller forhold nevnt som er utenfor ISAVEs kontroll.

5.2.Ved mislighold skal ISAVE snarest forsøke å foreta utbedring..

5.3.Ved inntrådt vesentlig mislighold eller dersom det er klart at det vil inntre, kan Kunden, etter å ha gitt ISAVE skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen helt eller delvis.

6.Kundens mislighold

6.1.Det foreligger mislighold fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller sine plik- ter i avtalen og dette ikke skyldes forhold utenfor Kundens kontroll.

6.2.Så lenge avtalen løper, kan ISAVE holde tilbake driftstjenestene som følge av Kundens mislighold.

6.3.Dersom fakturaer med renter ikke er betalt innen 30 dager etter forfall, kan ISAVE sende varsel om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 dager etter at Kunden mottar varselet. Heving kan ikke skje dersom Kunden betaler med tillegg av renter før fristens utløp.

6.4.ISAVE kan heve avtalen etter å ha gitt Kunden skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, dersom Kunden vesentlig misligholder sine øvrige plikter etter avtalen.

7.Erstatning og refusjoner

7.1.Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger: Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtale- forhold. Konsekvenstap og følgeskader dekkes ikke. Erstatningskravet kan ikke overstige det årlige lisensvederlaget for Programvaren. Ved ISAVEs manglende oppfyllelse av kravene til tilgjengelighet kan Kunden kreve følgende refusjon- er: 5% refusjon per 1% nedetid. Refusjon beregnes av lisens den måned som bruddet på tilgjengelighet foreligger. Dersom ikke ISAVE overholder krav til tid for feilretting (ref. Punkt 2.6), kan Kunden anmode om umiddelbar igangset- telse av feilretting. Dersom Leverandøen ikke er i stand til dette, kan Kunden kreve følgende refusjoer: 5% refusjon per 1 time forsinkelse. De totale refusjo- nene er begrenset til det totale lisensbeløpet måneden nedetiden oppstår.

7.2.Kundens krav på refusjoner begrenser ikke Kundens adgang til å kreve utbed- ring, erstatning eller heving. Refusjoner og eventuelt alminnelig prisavslag for samme mislighold kommer til fradrag i erstatningssummen.

7.3.Ved forsinket betaling, har ISAVE krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som er forfalt til betaling.

7.4.ISAVE kan kreve tilleggsvederlag for dokumentert merarbeid som ISAVE blir påført som følge av Kundens mislighold.

8.Taushetsplikt

8.1.Alle data, dokumenter, rutiner og informasjon som partene får adgang til gjennom avtalen, skal betraktes som konfidensiell informasjon dersom infor- masjonen ikke er allment tilgjengelig. Partene skal pålegge eget personale og eventuelle underleverandører som utfører arbeid under avtalen, taushetsplikt om all konfidensiell informasjon.

8.2.Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er avsluttet.

9.Oppsigelse

Avtalen har varighet på minimum ett år fra utgangen av måneden kontrakten inngås, og dereretter gjelder 3 måneder gjensidig oppsigelse. Kunden har tilgang til alle sine data inntil avtalen heves. Kunden har rett til å hente ut alle kunderelaterte data frem til avtalens opphør. ISAVE har da plikt til å slette alle data under Kundens arkiv.

10.Opphavs", disposisjonsrett og vanhjemmel

10.1.Ingen av partene skal anses for å ha overdratt opphavs" eller eiendomsrett til den annen part, med mindre dette følger eksplisitt av avtalen.

10.2.Dersom ISAVE utvikler programvare, dokumentasjon eller annet materiale skal ISAVE ha eiendomsrett og opphavsrett dette.

10.3.Under enhver omstendighet beholder Kunden alle eksisterende rettigheter til Kundens data, samt bearbeidelser av slike data.

11.Suspensjon av partenes plikter og rettigheter

11.1.I tilfelle en part rammes av force majeure, skal den andre parten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure situasjonen varer. Den andre parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

11.2.Den andre part kan med 15 kalenderdagers skriftlig varsel heve Avtalen dersom force majeure"situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 kalenderdager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer.

12.Øvrige bestemmelser

12.1.Avtalen skal anvendes og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar Oslo som sitt verneting.

12.2.Eventuelle konflikter mellom partene, i Avtalen benevnt som tvist, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvisteloven av 1. januar 2008.

12.3.ISAVE kan overdra Avtalen til et annet rettssubjekt.

12.4.Kunden kan overdra Avtalen til et annet rettssubjekt dersom Kunden og dette rettssubjektet er offentlige virksomheter som ivaretar de samme oppgavene eller dersom Kunden blir fusjonert med en annen virksomhet. I andre tilfelle skal overdragelse kun skje etter samtykke fra ISAVE.

12.5.Samtykke skal gis med mindre ISAVE har saklig grunn til å nekte.

12.6.Rett til Vederlag kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke overdra- gende part fra dennes forpliktelser.

12.7.Dersom en av Partene innstiller alle betalinger eller er insolvent, herunder begjæres konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den andre Part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

isave as - org. nr. 988 586 501 – Thunes vei 2, N-0274 OSLO, Norway – www.isavedialog.com – info@isavedialog.com – +47 4000 6273

PDF to Word Converter Converted By BCLTechnologies